back to homepage
Cymraeg Cymraeg   English English    
Welcome to the Pontarddulias Male Choir website   

 

 » Cartref
 » Siop Ar-lein
 » Rhoddion
 » Hanes y Cr
 » Gorchestion
 » Newyddion
 » Cyngherddau
 » Llyfr Gwestai
 » Aelodaur Cr
 » Noddwyr y Cr
 » Pwysigion
 » Noddwyr Busnes
 » Ffotograffau
 » Dolenni Defnyddiol
 » Adran Aelodau
 » Cysylltu

Gwerthusiad Cyfartalog
5 out of 55 out of 55 out of 55 out of 55 out of 5
» Gwerthuson Gwefan «
Rhifydd Ymwelwyr
7,516,458
Visitors logged since
1st December 2001

 

Wedi ei eni a’i fagu ym Mhontarddulais, addysgwyd Eric Jones yn Ysgol Ramadeg y Bechgyn Tregŵyr cyn graddio mewn Cerddoriaeth ym Mhrifysgol Cymru, Caerdydd. Cychwynnodd ei yrfa ddysgu yn Llanelli, cyn dod maes o law yn Bennaeth Cerddoriaeth a’r Celfyddydau Creadigol yn Ysgol Mynyddbach, Abertawe. Ar ôl cyfnod fel Dirprwy Bennaeth yn Ysgol Gyfun Gŵyr, fe’i penodwyd ym 1997 yn Brifathro Ysgol Bro Myrddin, sef ysgol gyfun Gymraeg Caerfyrddin, gan ymddeol yn 2006. Deil ddiplomâu fel Trwyddedog a Chymrawd Coleg Cerdd Y Drindod Llundain, a gradd Meistr o’r Brifysgol Agored. Gwahoddir ef yn gyson i feirniadu yn yr Eisteddfod Genedlaethol mewn cystadlaethau lleisiol a chyfansoddi, ac fe’i derbyniwyd er anrhydedd i Urdd Ofydd Gorsedd y Beirdd ym 1996 am ei gyfraniad i gerddoriaeth yng Nghymru. Yn 2010 fe’i hanrhydeddwyd ymhellach i Urdd Derwydd yr Orsedd ar gyfrif gwasanaeth maith ac arbennig i’r Orsedd a’r Eisteddfod. Fel cyfansoddwr cyhoeddodd chwe chyfrol o ganeuon ynghyd â nifer sylweddol o ddarnau corawl. Yn 2007 cyhoeddodd Gwasg Gomer Maestro, ei gofiant i sylfaenydd y côr, Noel Davies. Fel rhan o’r dathliadau hanner canmlwyddiant yn 2010 ysgrifennodd hanes y côr, dan y teitl, Brothers Sing On, a gyhoeddwyd gan Y Lolfa. Daeth yn Llywydd Côr Meibion Pontarddulais yn 2004 ar ôl gwasanaethu’r côr fel Cyfeilydd am ddeunaw mlynedd rhwng 1973 a 1991.

  Eric Jones - President of Pontarddulais Male Choir
Eric Jones

^ brig

Yn frodor o  Murton ar Benrhyn Gŵyr, ganed Clive John Phillips ym 1959 ac fe’i haddysgwyd yn Ysgol Gynradd Llandeilo Ferwallt  ac Ysgol Gyfun Tregŵyr. Derbyniodd ei addysg gerddorol gan yr Athro John Edmunds LRAM, Brenda Llewellyn LRAM ARCM (Piano) a John Morgan Davies LWCMD FTCL LRAM ARCM (Organ).

Penodwyd Clive yn gyfeilydd am y tro cyntaf i gôr lleol pan oedd ond 12 oed ac ym 1977 daeth yn gyfeilydd a dirprwy arweinydd i Gôr Meibion Llanelli, swydd a gadwodd hyd nes iddo ddod yn Gyfarwyddwr Cerdd Côr Meibion Aberafan yn Chwefror 1983.

Yn dilyn cyfnod byr fel Cyfarwyddwr Cerdd Cysylltiol Côr Dyfnant, penodwyd Clive yn Gyfarwyddwr Cerdd Côr Meibion Burry Port ble’r arhosodd hyd nes iddo dderbyn gwahoddiad gan Noel Davies MBE YH, i ddod yn gyfeilydd Côr Meibion Pontarddulais, swydd a gyflawnodd o 1991 tan 2002, pan y’i penodwyd yn Gyfarwyddwr Cerdd.    

Am nifer o flynyddoedd, roedd yn Gyfarwyddwr Cerdd Corws Y Mynydd Du, Cymru ac yn Gyfarwyddwr Cerdd cyntaf Chwaraewyr Cerdd Llanelli. 

Mae Clive wedi arwain cyngherddau mewn nifer o leoliadau ar draws y Deyrnas Gyfunol gan gynnwys Neuadd Frenhinol Albert, Llundain, Neuadd y Dref Chelmsford, Neuadd y Dref Rhydychen, Eglwys Gadeiriol Lincoln ac Eglwys Gadeiriol Winchester. Mae ef hefyd wedi arwain corau meibion torfol yng Nghyngerdd Coffa Richard Burton, ac yng Nghyngerdd Agoriadol Eisteddfod Genedlaethol Abertawe 2006. 

Cafodd yr anrhydedd hefyd o arwain mewn cyngerdd nifer o fandiau militaraidd enwog yn cynnwys y Môr-filwyr Brenhinol,  Gwarchodlu’r  Alban, Gwarchodlu’r Coldstream a’r Gwarchodlu Cymreig. 

Fel organydd mae wedi gwneud dros 30 o recordiau gyda chorau amrywiol ac mae wedi chwarae mewn sawl lleoliad gan gynnwys Neuadd Frenhinol Albert, Y Festival Hall, Central Hall Westminster, Eglwys Gadeiriol Coventry, Neuadd y Dref Birmingham, Neuadd Dewi Sant Caerdydd a Neuadd y Brangwyn Abertawe. Mae wedi cyflwyno datganiadau ar yr organ mewn amryw o eglwysi yn ardal Abertawe a Llanelli. Clive oedd yr organydd yng Nghymanfa Ganu Gogledd America 1980 yn Vancouver. 

Fel cyfeilydd i unawdwyr mae wedi cyfeilio i gantorion byd-enwog, yn cynnwys Delme Bryn Jones, Bryn Terfel, Rebecca Evans ac yn fwy diweddar Syr Willard White, Jason Howard, Alfie Boe ac Elin Manahan Thomas. Cyfeiliodd hefyd i’r astrolegydd Patrick Moore a oedd yn perfformio ei gerddoriaeth seiloffon ei hun mewn cyngerdd yn Neuadd Frenhinol Albert.  

Clive Phillips yw organydd presennol Capel y Tabernacl, Y Mwmbwls.
  Clive Phillips - Musical Director of Pontarddulais Male Choir
Clive Phillips

^ brig

Mae David wedi perfformio ar draws y byd fel cyfarwyddwr cerdd a chyfeilydd, ac mae parch mawr iddo fel trefnydd a sgoriwr offerynnol. Perfformiodd yn Seland Newydd, Awstralia, UDA, De Affrig, Chile, Ynysoedd y Falklands, Ariannin, Cyprus, Ffrainc, Canada, Sbaen, Gibraltar, Jersey, Iwerddon, Y Swistir, Gweriniaeth Tsiec, Slovakia, Awstria, Gwlad Pwyl, Hong Kong ac ar fordaith o gwmpas ardal y Baltic, gan gynnwys perfformiadau yn Nhŷ Opera Sydney a Neuadd Carnegie, Efrog Newydd.
Ailymunodd David a Chôr Meibion Pontarddulais fel prif gyfeilydd yn 2012, wedi cyfeilio i’r côr cyn hynny rhwng 2001 a 2007, i fuddugoliaethau yn Eisteddfod Ryngwladol Llangollen a thair gwaith yn yr Eisteddfod Genedlaethol. Mae’n gyfeilydd i Gôr Y Llewod, ac wedi cyfeilio iddynt ar y piano a’r organ yn Nhŷ Opera Sydney, yn ogystal â lleoliadau o gwmpas y DU, Seland Newydd a De Affrig. Yn 2008 cyfeiliodd i gôr meibion unedig a Bryn Terfel ar y piano a’r organ yn Neuadd Carnegie, Efrog Newydd, ac mae wedi cyfeilio hefyd i gorau meibion Orffiws Treforys, y Cymry yn Llundain a Wessex, Katherine Jenkins, Beverley Humphreys, Shân Cothi, Sian Hopkins, Anthony Stuart Lloyd, Rebecca Evans, ac ychydig cyn Camp Lawn 2005, tîm rygbi Cymru. Mae cynlluniau’r dyfodol yn cynnwys teithio i Awstralia gyda’r Llewod yn 2013.
David yw cyfarwyddwr cerdd Côr Meibion Parc yr Arfau Caerdydd, a bu hefyd yn gyfarwyddwr cerdd Côr Meibion Dowlais rhwng 2007 a 2012. Arweiniodd achlysuron corau unedig yn Neuadd Dewi Sant, Canolfan y Mileniwm a Neuadd Symffoni Birmingham, cyfarwyddo tri chant o gerddorion o wyth gwlad wahanol ar gyfer chwe pherfformiad o flaen cynulleidfaoedd hyd at 20,000 yng Ngŵyl Interceltique Lorient, arwain ar deledu byw ar raglen Grandstand y BBC, yn Stadiwm y Mileniwm ac ar y Champs Elysees. Mae wedi arwain Hayley Westenra, Rolf Harris, Peter Karrie, Max Boyce a’r Sinffonia Cymreig, ond yn anffodus nid ar yr un pryd!
David yw Arweinydd Cwrs ar gyfer y Radd Sylfaenol mewn Celfyddydau Perfformio ym Mhrifysgol Caerloyw, gan ddarlithio mewn llais a theatr cerdd yn ogystal â chyfarwyddo eu perfformiadau cerddorol. Gyda’i wraig, Catherine, mae’n rhedeg ysgol theatr gelfyddydol i blant, ac maent yn dal i obeithio am gwsg yn dilyn dyfodiad eu plentyn cyntaf yn Hydref!

  David Last - Accompanist for Pontarddulais Male Choir
David Last

^ brig

Addysgwyd Rachel yn Ysgol Gyfun Ystalyfera ac astudiodd y piano gyda Brenda Llewelyn a'r ffidil gyda Morgan Lloyd.

Parhaodd Rachel gyda'i hastudiaethau cerdd ym Mhrifysgol Caerdydd o dan yr Athro Alun Hoddinott. Wedi graddio o Gaerdydd, cwblhaodd dystysgrif l-radd mewn Addysg ym Mhrifysgol Aberystwyth a daeth yn aelod o Orsedd y Beirdd.

Dechreuodd ar ei gyrfa fel athrawes yn syth gan gynnwys y swydd o Gyfarwyddwr Cerdd yng Ngholeg Llanymddyfri a Phennaeth Cerdd yn Ysgolion Cyfun Gellifedw, Treforys a Glan y Mr. Yn ystod y cyfnod hwn bu Rachel yn arholwr gyda Cyd Bwyllgor Addysg Cymru.

Mae wedi beirniadu, perfformio a chyfeilio mewn Eisteddfodau amrywiol ac mae'n dal i gyfeilio i nifer o unawdwyr lleisiol ac offerynnol yn ogystal chorau.

  Rachel Saunders - Deputy Accompanist for Pontarddulais Male Choir
Rachel Saunders

^ brig

Yn dilyn gyrfa mewn masnach, cydiodd John mewn cerddoriaeth ar sail broffesiynol, gan astudio fel myfyriwr aeddfed yn y Coleg Cerdd a Drama yng Nghaerdydd.

Wedyn bun athro mewn ysgolion cynradd ac uwchradd. Ymddiddora mewn cerddoriaeth amrywiol yn ymestyn or clasurol i jazz, ac mae'r un mor debygol iw weld yn chwarae mewn cyngerddau jazz canol dydd ag y mae iw glywed yn rhoi datganiadau ar yr organ.

Ymddiddora hefyd mewn opera, a bun gyfarwyddwr cerdd ar nifer o gwmnau amatur.

 

^ brig

Cadeirydd: Mark Bowen
Is Gadeirydd: Anthony Coles
Ysgrifennydd: Lyn Anthony
Trysorydd: Gareth Tomos
Swyddog Tocynnau: Antony Bidder
Cofrestrydd: John Walters
Swyddog Trafnidiaeth: Gwyn Davies
Swyddog Cyhoeddusrwydd: Gareth Davies
Swyddog Cymdeithasol: Hywel Sims Rees
Swyddog Marchnata: David Hammacott
Swyddog Gwisg: Antony Bidder

^ brig